Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Jumat, 26 November 2010

TULADHA NEMBUNG / NGLAMAR

Samasa tiyang anjodhoaken anakipun jaler, lan sampun wonten pawestri ingkang dipun kajengaken, langkung rumiyin kedah nembung utawi nglamar, punika sampun dados tatacara ingkang kedah linampahan. Limrahipun tumindak nembung mekaten kanthi lantaran utusan, utawi tiyang sanes ingkang dipun saraya. Awewaton gegebenganipun tiyang jawi ing babagan punika, sedaya tumindak kedah saget dipun ajab sawabipun, pramila tiyang ingkang dipun utus utawi dipun saraya, prayoginipun tiyang ingkang sampun cekap ing yuswa, lan malih pantes tinulad.
Punapakemawon ingkang dados gegaranipun tumrap ingkang dipun utus inggih punika :
Mangertos nama-namanipun priyantun ingkang badhe dipun ajak bebesanan lan namanipun lare pawestri ingkang dipun lamar.
Mangertos nama-namanipun priyantun ingkang ngutus lan nama putranipun.
Serat/nawala panglamar, kalebataken ing amplop ingkang pantes, kaseleh ing baki, sokur bage rinengga edi.
Wonten kadang kinarya roang, lan ugi minangka paseksen.
Dene tumrap ingkang ngutus, dakderengipun kedah secala langkung rumiyin, dilih ing dinten ing tanggal ingkang tinantu badhe sowan. Bab nglamar ingkang kinanthen serat/nawala punika sanes akal-akalan utawi sanggit jaman sakpunika, jalaran wiwit kina mila nglamar kinanten serat mekaten sampun dados adat/tatacara. Bab punika prelu, jalaran jejodhowan punika satunggaling prakawis ingkang wigati, dados sedaya ingkang kawiyos ing pangandika prayogi wonten kakancinganipun. Kados pundi tumindak lan wacananipun manawi kautus nembung :
Kedah netepi wanci ingkang sampun katemtoaken.
Panggenan ingkang prayogi lan memantesi.
Urut-urutanipun mekaten :
Sasampunipun dhateng lan dipun bagekaken lan lenggah kanthi prayogi, lajeng mbikak wacana, dene cengkoronganipun :
Nepangaken pribadinipun lan kanca rowangipun.
Ngaturaken punapa ingkang dados jijibahanipun, (dados utusan)
Ngandharaken punapa ingkang dados kaperluanipun.
Tuladhanipun mekaten :
Assalamu’alaikum wr.wb.
Kulonuwun, kula kepareng matur, kula ing siang/dalu punika tinanggenah dados utusanipun Bp./Ibu..............................sinaraya Bp./Ibu............................, ingkang pidalem ing..............................Kajawi punika kula ugi nepangaken kadang ingkang kula kanthi, inggih punika............................Bp./Ibu.............................., mugi tebihna saking sakathahing kalepatan/bebendhu, awit anggen kula kumawani sowan panjenengan, mboten sanes awrat dipun utus panjenenganipun Bp./Ibu....................................kinen/kadhawuhan matur wonten ing ngarso panjenengan. Dene ingkang dados wigatining prelu, kala semanten Bp./Ibu......................................kabrebel pangandikanipun, anggenipun.....................badhe kajodhokaken kaliyan putranipun kakung ingkang asesilihipun Bg..........................makatena manawi wonten chondonging panggalih lan sepen ing pambengan.
Dados ringkesing atur, sowan kula punika saperlu “ngebun-ebun enjing, ajajawah sonten” putra panjenengan.
Mekaten wigatining sowan lan atur kula minangka utusanipun Bp./Ibu........................ dene minangka kekancingan sedaya ingkang sampun kula aturaken, sumangga serat punika mugi katampi kanthi suka bingahing penggalih.
Wasana cekap semanten ingkang dados atur kula, manawi wonten kalapatanipun, nyuwun pangapunten. Wassalamu’alaikum wr.wb.
(salajengipun serat/nawala kanthi anorraga kaaturaken (sakbakinipun)
Kados pundi menggah tanggapanipun Bp./Ibu..............................ingkang dipun sowani, limrahipun dipun dampingi sawenehing kadang lan mangkenipun badhe hamakili matur, nanging saumpami mboten dipun wakili, inggih prayogi kemawon. Ingkang perlu dados kawidadosan wonten tatacara punika, nanggapi panyuwunipun utusan kalawau, boten prayogi atur wangsulan sanalika. Punika kirang prayogi menggah priyantun gadah putro pawestri dipun tembung teka lajeng sanalika dipun ulungaken (paringaken). Pramila tanggapanipun makaten :
Bapak.............................kados boten kirang trewaca malih menggah dhawuh pangandika panjenengan, ingkang mratelaken bilih panjenengan kautus Bp./Ibu................ Tinanggenah nglantaraken punapa ingkang dados kapreluanipun, inggih punika anggenipun nedya bebesanan kalian kula kanthi mundhut anak kula pun............................dados putr mantunipun. Kula sakulawarga ngaturaken sanget agenging panuwun, namung mugi boten kirang ing pamengku, dene atur wangsulan kula ingkang gumathok benjing kula aturaken samasa kula sowan panjenenganipun Bp./Ibu................................. Bab wekdalipun bade katemtoaken ing wingking. Mangke manawi sampun dawah dinten ingkang katemtoaken badhe atur wangsulan, saderengipun kedah nyamektaaken serat/nawala, ingkang suraosipun sami kaliyan ingkang badhe kawedhar ing lisan. Dene tuladha wacananipun mekaten :
Bp./Ibu...................................sasampunipn sami pinanggih wilujeng, mugi kepareng kula matur, saprelu nglajengaken rembag kapengker, duk nalika panjenengan utusan dateng griya kula, nelakaken menggah wiyosing sedya anggen
Awit saking gambuhing pamanggih kula sakaluwarga lan manut petang boten wonten prakawis ingkang sifatipun ganjil, pramila kula namung jumurung kapareng panjenengan. Mugi-mugi anak kula pancen sampun pinasthi dados jatu kramanipun putra panjenengan ing salami-laminiun, lestantun lan runtut ing samukawis. Dene dinten kalampahanipun dhaup, wonten ing wekdal ingkang prayogi badhe katuraken.
Tuladha-tuladha wacana kados kasebat ing nginggl punika lumadosipun nalika tiang jawi apalakrama awit saking kareksanipun tiyang sepuh, kamangka jaman samangke sampun benten. Sapunika para putra sami pados calon jodhonipun piyambak-piyambak.
Amila wonten ing wacana panembung mesthinipun inggih wonten bentenipun, ananging saumpami jaman sapunika nembung/nglamar kanthi ngginakaken tuladha wacana ing nginggil, inggih prayogini kemawon, boten wonten katentuanipun, malah ngiras pantes nguri-uri budaya jawi, titlaranipun para leluhur.
Tataran salajengipun, sasampunipun wonten cundhuking pamanggih lan condonging panggalih antiwisipun priyantun ingkang badhe bebesanan, lajeng ngancik tataran candakipun inggih punika “Asok paningset” (pasrah paningset). Katerangan bab paningset dalah tuladha wacananipun masrahaken lan nampi, saget kawaos ing kaca candakipun.


sumber : http://www.pambiwara.co.cc

0 komentar:

Posting Komentar